کلیه قیمتها پیشنهادی بوده و مبلغ نهایی با توافق طرفین تعیین می گردد